Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 16 – financování nákupu materiálů a vybavení pro školní družinySdílet na sociálních sítích

Máme 5 oddělení, já jsem vedoucí vychovatelka a dodnes mi nebylo objasněno, proč nedostáváme od vedení školy ani korunu (na materiály a vybavení). Když jsem rozhodila sítě a poptala se na jiných školách, jen my nedostáváme nic. (…) Musíme peníze „žebrat“ od rodičů, což mi přijde nejen ponižující, ale hlavně nesprávné a jsem přesvědčena, že na to musí být nějaká vyhláška, nebo nějaký metodický pokyn.

Petra W.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Obecně platí, že školní družiny jsou dlouhodobě podfinancované, toto je ovšem extrém, se kterým jsem se doposud nesetkal. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že průměrná školní družina dostává na jedno oddělení na rok vcelku automaticky balíček výtvarných potřeb za cca 3000 Kč (papíry, čtvrtky, štětce, modelíny…). To je holé minimum, se kterým se dá ve školní družině existovat. Cokoliv dalšího je třeba si s vedením školy vyjednat a dokud je požadavek rozumný, nebývá s tím problém.

Co je ještě považováno za rozumný požadavek je však již k diskusi a liší se dle názoru jednotlivých ředitelů základních škol. Někde není problém nechat si v atriu zbudovat prolézací prvky za čtvrt milionu, jinde člověku schválí nákup pískoviště, ale pak do něj odmítnou koupit písek za 1500 Kč s tím, že je moc drahý…

Bohužel i zde narážíme na dost vágní legislativu a „berličky“ k diskusi musíme složitě hledat. Ve sbírce zákonů se sice dočteme, že činnost školní družiny probíhá obvykle za úplatu, již ne však to, jak má být s takto získanými prostředky nakládáno a zda musí být část z nich využita pro zajištění materiálních podmínek. Zde by bylo velice zajímavé získat vyjádření právníka se specializací na školství.

Zajímavé pro nás však může být například kritérium 2.4 v Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023 ČŠI, které praví:

Vedení školní družiny usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání.
Popis kritéria
Vedení školní družiny systematicky vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání. Školní družina má vlastní prostory. V souladu s koncepcí rozvoje školní družiny a ve spolupráci se zřizovatelem aktivně zajišťuje takový stav materiálních podmínek, který umožní vzdělávání každému žákovi dle jeho individuálních vzdělávacích potřeb.
Vedení školní družiny aktivně usiluje o udržení dobrého technického stavu školní družiny, materiálních podmínek vzdělávání a jejich průběžné zkvalitňování.

Dále pak můžeme zapátrat ve vlastním ŠVP ŠD, které je pro školu závazným dokumentem, ratifikovaným ředitelem školy. Zde obvykle nalezneme formulky jako: „Materiální vybavení školní družiny odpovídá potřebám účastníků, estetickým a bezpečnostním normám, je pravidelně doplňováno a obměňováno“ nebo „Školní družina nabízí mj. činnosti výtvarné, využívá rozličné materiály a postupy“. Pokud zde podobné spásné formulky chybí, můžeme je do ŠVP zkusit „propašovat“ v rámci jeho aktualizace.

Dále už mnohé záleží na osobnosti vedoucího vychovatele či vedoucí vychovatelky, na jeho/jejím sebevědomí, schopnosti argumentovat a nenechat se odbýt. Všechny požadavky vznášejte písemně přes oficiální kanály školy, zakládejte si jejich kopie. V případě odmítnutí trvejte na zdůvodnění, navrhujte kompromisy (plnění jen části, odklad na pevně stanovený termín).

V případě, že se vedení Vaší školy zdráhá družinu materiálně zajistit, začněte skromnými požadavky a postupně přidávejte. Mějte vždy připravené konkrétní argumenty a plán k využití požadovaného vybavení. Využívejte získané vybavení k propagaci Vaší práce – výzdoba školy, akce s rodiči, fotografie na web školy aj.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama