Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 31 – Zařazení do platové třídy



Sdílet na sociálních sítích

Jsem zařazena do osmé platové třídy, ale z okolí slyším, že někteří vychovatelé jsou zařazeni do deváté. Proč tomu tak je?

Karolína D.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Zařazení vychovatelů do jednotlivých platových tříd upravuje dokument Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků. Ten však vyšel již v roce 2021 a s ohledem na aktuálně schválenou novelu zákona o pedagogických pracovnících tak může zakrátko dojít k jeho úpravě. Tento dokument je však aktuálně platný a proto odpovídám v souladu s ním.

Primárním určujícím faktorem pro zařazení vychovatele do platové třídy je jeho náplň práce. Roli nehraje výše dosaženého vzdělání (nejde-li o nekvalifikovaného ped. pracovníka), délka praxe má vliv zanedbatelný.

8. platová třída

8. platová třída se od vyšších liší zejména tím, že náplní práce není tvorba pedagogické dokumentace – roční plány, týdenní přípravy apod. Vychovatel v osmé platové třídě má být řízen uvádějícím vychovatelem, který je ve vyšší třídě. Předpokládá se, že v této platové třídě jsou zařazeni pouze začínající vychovatelé. Ačkoliv to dokument přímo neříká, zařazují se sem v praxi také nekvalifikovaní.

9. platová třída

Pracovní náplň vychovatele v deváté platové třídě zahrnuje komplexní vychovatelskou činnost, tvorbu pedagogické dokumentace vč. vlastních výchovně-vzdělávacích programů.

Další podmínky vágně zmiňují využívání specializovaných metod výchovné práce a metodické usměrňování zájmového vzdělávání.

10. platová třída

Kromě výše uvedeného vychovatel zařazený v desáté platové třídě koordinuje ostatní vychovatele. Sem tedy správně patří vedoucí vychovatelé.

Přímá práce je v dokumentu popsána jako „Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy„.

11. platová třída

Jedenáctá třída je vyhrazena pro skutečné odborníky v oboru. Zde se očekává zejména metodická činnost, specializované poradenství, tvorba odborných dokumentů a evaluačních nástrojů. Dále je třeba schopnost koordinace aplikace nových výchovných metod a „provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností„.

Závěrem:

V mnoha školách (ačkoliv jich naštěstí ubývá) jsou všichni vychovatelé zařazeni v 8. platové třídě. To je samozřejmě v kontextu tohoto dokumentu zcela špatně. Máte-li dojem, že vaše pracovní náplň odpovídá vyšší platové třídě, než ve které jste aktuálně zařazeni, máte nárok podat odůvodněnou písemnou žádost o přeřazení do vyšší platové třídy. V žádosti argumentujte zejména písemnou pracovní náplní, kterou vám zaměstnavatel musí vydat jako přílohu pracovní smlouvy.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama