Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 14 – vyloučení účastníka ze školní družinySdílet na sociálních sítích

Lze žáka ze školní družiny vyloučit za soustavné porušování školního řádu?

Petra S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Legislativa nám takovou možnost dává, upozorňuje však, že jde o krajní řešení a podmínky pro vyloučení ze ŠD by měly být zafixovány v řádu školní družiny.

„Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Toto rozhodnutí by měl předem projednat se zákonnými zástupci žáka, vyhotovit o něm písemný zápis a informovat o něm zřizovatele. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení.“

METODICKÝ POKYN K POSTAVENÍ, ORGANIZACI A ČINNOSTI ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Pro začátek je potřeba se preventivně pojistit, že pokud k takové situaci dojde, má vychovatel/ka i vedení školy krytá záda a doklad o tom, že využili všechny ostatní prostředky k řešení.

Řád školní družiny

V odstavci popisujícím způsoby přihlášení, odhlášení a vyloučení účastníka zájmového vzdělávání do/ze školní družiny je třeba jasně uvést podmínky vyloučení v souladu přinejmenším s výše citovaným odstavcem. Vhodné je však odstavec i více konkretizovat a rozepsat.

Pro potřeby tohoto článku budeme řešit hypotetický příklad, kdy účastník opakovaně fyzicky napadá spolužáky. Jde tedy o „soustavné porušování kázně a pořádku, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních“. Právní opodstatnění tedy máme.

Dále je vhodné zajistit, aby rodič svým podpisem stvrdil, že je s řádem seznámen a souhlasí s ním. To sice není legislativně nezbytné, ale zásadně to usnadní jednání. Doporučuji tedy tuto formulaci umístit na přihlášku/zápisní lístek.

Poznámky a jednání:

Vyloučení má být krajním řešením, je tedy nezbytné zanechat papírovou stopu o tom, že jsme vyčerpali ostatní prostředky nápravy. Písemná poznámka do notýsku či žákovské knížky není prvořadě trestem pro dítě, ale písemným dokladem o tom, že jsme rodiče o prohřešcích účastníka opakovaně informovali a že tedy jde o dlouhodobý (soustavný či opakovaný) problém.

Před samotným vyloučením považuji za nezbytné uspořádat alespoň jedno osobní jednání se zákonným zástupcem, kde bude projednáno chování účastníka a jeho neslučitelnost se zajištěním bezpečnosti ostatních. Z tohoto jednání je nezbytné vyhotovit písemný záznam s podpisem zákonného zástupce. Dále je důležité, aby se jednání zúčastnila za školu kromě vychovatele/vychovatelky i alespoň jedna další osoba – vedoucí vychovatel/ka, zástupce ředitele, speciální pedagog, školní psycholog – který zápis z jednání také podepíše.

Na tomto jednání také musí zaznít možnost vyloučení účastníka ze školní družiny a v zápise se objevit formulace např. „zákonný zástupce je srozuměn s tím, že v případě, kdy nebude v dohledné době shledána významná změna v chování účastníka, může být tento v zájmu bezpečnosti ostatních v souladu s ŘŠD ze školní družiny vyloučen.“

Vyloučení:

Samotné vyloučení žáka je v kompetenci ředitele/ky školy a provádí se formou „úředního rozhodnutí“, tedy doporučeného dopisu opatřeného hlavičkou školy, číslem jednacím, zdůvodněním, poučením o možnostech odvolání a vlastnoručním podpisem ředitele/ky školy.

Morální dopad vyloučení účastníka:

Často se ve své praxi setkávám s názorem: „To přeci nemůžeme udělat, chudák dítě, chudák máma.“ A do určité míry je to pravda. Školní družina je pro rodinu, kde oba rodiče pracují naprosto nezbytná, nechtějí-li složitě zajišťovat dohled nad dítětem přes prarodiče či platit drahé „hlídačky“, které si za hodinu naúčtují často více, než družina za měsíc. Agresor navíc mnohdy je dítětem sociálně vyloučeným a vyloučením ze školní družiny jej připravíme o možnosti sociální interakce.

AVŠAK: Hlavním posláním vychovatele/ky školní družiny je zajistit bezpečnost všech účastníků zájmového vzdělávání. Pokud je přítomnost konkrétního dítěte zásadní překážkou v tomto, zcela elementárním úkolu, je povinností vychovatele/ky udělat vše, aby bezpečnost dětí zajistil/a. V tomto případě tedy zcela jasně platí „pro dobro většiny“.

Vyloučení navíc mnohdy bývá posledním impulzem pro rodiče, aby se problémovým chováním svého dítěte začali konečně opravdu zabývat, navštívili PPP, dětského psychologa, začali spolupracovat se školním psychologem. Obzvláště, naznačíte-li, že v případě zřetelného zlepšení, či přidělení asistenta pedagoga jste ochotni situaci přehodnotit.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama