Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 3 – Jak vyplňovat třídní knihuSdílet na sociálních sítích

Co přesně patří do které kolonky v třídní knize? S kolegyní se nemůžeme shodnout a když jsem jí vysvětlovala, co patří do té odpočinkové a co ne, tak se urazila.

Jana Š.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Kategorizace činností ve školní družině není v RVP nijak upravena, přesto je však vhodné si jí ve Vaší škole zakotvit do ŠVP ŠD – obecně charakterizovat, jakými druhy činností se družina zabývá a co přesně pod tyto pojmy spadá. Konkrétní činnosti pak budou uvedeny ve Vašem ročním plánu. Něco málo k typům činností ve školní družině se dočteme alespoň ve článku 4 Metodického pokynu k postavení, organizaci a činnosti školních družin.

Odpočinkové činnosti:

Slouží k odstranění únavy, jsou klidové a plní psychohygienické poslání. Patří mezi ně činnosti v sedě, v leže, klidové hry, poslech, četba, ale i klidné zájmové činnosti. Obvykle se zařazují po obědě, ale lze je realizovat i v jiný čas, dle potřeby.

Příkladem je četba a předčítání, volné kreslení, meditační činnosti, poslech hudby aj.

Rekreační činnosti:

Slouží k aktivnímu odpočinku a regeneraci. Patří mezi ně činnosti s aktivním pohybem a spontánní hra. Jsou nezbytné pro odreagování žáků po dlouhém soustředění a je v pořádku, když jsou hlučnější.

Příkladem jsou pohybové hry, pobyt venku, sport a míčové hry, aktivní volná hra na koberci aj.

Zájmové činnosti:

Slouží k rozvoji osobnosti a zájmů účastníka zájmového vzdělávání, umožňují seberealizaci a zažití pocitu úspěchu. Patří sem zejména výtvarné, rukodělné, dramatické a hudební činnosti. Organizačně mohou být individuální, skupinové i frontální, organizované i spontánní. Organizace zájmových činností je mnohdy mylně považována za nejdůležitější náplň práce vychovatele, pravdou však je, že je potřeba nalézt rovnováhu mezi činnostmi zájmovými, odpočinkovými a rekreačními a věnovat se jim v rozsahu dle zájmu a potřeby dětí (žádnou však nevynechat!).

Příkladem jsou výtvarné projekty, rytmizační hry, dramatická improvizace, práce s ICT vybavením aj.

Příprava na vyučování:

Slouží k procvičování, opakování a rozšíření znalostí a dovedností získaných ve výuce. Patří sem pracovní listy, různé soutěže, domácí úkoly, práce s literaturou. Vždy by měly být pojaty zábavnou formou, nejde o pokračování výuky.

Domácí úkoly lze ve školní družině vypracovávat pouze se souhlasem rodičů, není vhodné tuto činnost zařazovat po 15. hodině.

Příkladem jsou naučné soutěže ve stylu „Kufr“, „Riskuj“ apod., dále práce s encyklopedií, mapou, přírodovědné vycházky aj. I sem lze zařadit práce s ICT vybavením.

Jiné činnosti:

Aktivity, které komplexně propojují více typů činnosti, nebo je nelze zařadit ani do jedné kategorie můžeme uvádět do kolonky JINÉ, pokud se v naší TK nalézá. Spadat sem mohou i například aktivity ze Šablon, či jiné pravidelné činnosti, které chceme zapisovat mimo běžný týdenní režim. Dále je vhodné zařazovat sem činnosti mimořádně, jako jsou akce.

Spolu s Poznámkou je tato kolonka jediná, kterou lze „beztrestně“ proškrtávat.

Závěrem:

Zákon nám nechává relativně volnou ruku co do interpretace obsahu konkrétních činností, je však nezbytné zachovat stanovené mantinely. O formě a rozsahu zápisů do Přehledu výchovně vzdělávací práce, jak se TK školní družiny správně nazývá, rozhoduje vždy vedoucí vychovatel/ka či jiný pověřený vedoucí pracovník školy. V rámci kolektivu družiny je třeba zachovat jednotnou formu a podobu zápisů bez ohledu na osobní preference. Toto značně ulehčuje elektronická třídní kniha, která mnohdy obsahuje různé šablony a předlohy.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama