Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 11 – časy pro vyzvedávání a samostatné odchody žáků ze školní družinySdílet na sociálních sítích

Neustálé odchody žáků domů mi narušují činnost, kterou s dětmi dělám. Celý den předávám děti a chodím k telefonu, připadám si víc, jako vrátný. Dá se s tím něco udělat?

Pavel T.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

V tomto případě zcela záleží na tom, jak máte podmínky časů odchodů nastaveny v řádu školní družiny. V Metodickém pokynu k postavení, organizaci a činnosti školních družin se dočteme, že:

Ředitel po dohodě s rodiči a podle místních podmínek určí v řádu družiny doby odchodů žáků (možné intervaly odchodů žáků či jejich vyzvedávání), aby strukturu činnosti bylo možné dodržovat a nebyly narušovány odchody žáků. 

Č.j.: 17 749/2002-51, čl. 3 odst. 3

Je tedy zjevné, že lze upravit časy určené k vyzvedávání a samostatným odchodům tak, aby činnost oddělení nenarušovaly.

Z toho vyplývají tři zjevné překážky:

  1. ředitel/ka školy: je osobou, která schvaluje řád školní družiny a s vymezením časů nemusí souhlasit. Obvykle však ředitelé dobře reagují na zcela platný argument, že vymezením časů se významně zvýší kvalita poskytované služby – vychovatel/ka má takto více času věnovat se žákům a možnost organizovat komplexní a časově náročnější činnost, která by nebyla možná, pokud by žáci v jejím průběhu odcházeli
  2. rodiče: metodický pokyn uvádí, že ředitel se na omezení času k vyzvedávání domlouvá s rodiči. To ovšem u jiných, než velmi malých škol není zcela reálné. Obecně se vyplatí rodičům takové rozhodnutí přednést jako finální na třídních schůzkách (ideálně z úst vychovatele/ky) a požádat je, aby toto ustanovení respektovali v zájmu svých dětí i celého oddělení. Pokud se aktivně neohradí, souhlasí
  3. dodržování pravidla: ve chvíli, kdy jsou v řádu školní družiny stanoveny časy pro vyzvednutí a rodič (na zápisním lístku/přihlášce) podepíše, že je s řádem srozuměn, zdá se býti nasnadě, že toto pravidlo můžeme vynutit. V reálném provozu to tak však není. Pokud rodič na vydání dítěte mimo stanovený čas trvá, nezbývá, než jej vydat. Práva zákonného zástupce žáka jsou zde nadřazena vnitřnímu právnímu předpisu školy. Opakované porušování řádu rodičem však může vést k vyloučení žáka ze školní družiny (máme-li toto v řádu zakotveno) a to je obvykle dostatečným argumentem k prosazení funkčního kompromisu.

Obecně určitě stojí za to si časy k vyzvedávání v řádu družiny vymezit a v rámci právních možností trvat na jejich dodržování. Snáze se omezuje čas vyzvednutí v době vycházky, kdy je vyzvednutí organizačně náročné a rodiče tak mají k pravidlu větší pochopení. Stanovení času k řízené činnosti je pro racionálně uvažujícího rodiče také zcela pochopitelné, zde již však častěji narazíme na nesouhlas. Takováto organizační změna prochází mnohdy „porodními bolestmi“, které trvají do doby, kdy družinu opustí poslední žák, jehož rodiče pamatují starý režim, kdy mohli vyzvedávat dle libosti. Rodiče nově nastoupivších žáků, kteří byli s touto podmínkou seznámeni již na zahajujících třídních schůzkách zpravidla žádné výhrady nemají a považují toto omezení za zcela samozřejmé.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama