První pololetí ve školní družiněSdílet na sociálních sítích

Dobrá a kvalitní školní družina ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Základem systematického zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školní družiny. Klíčovou součástí cílů školní družiny je školní vzdělávací program (o kterém už psal pan kolega Filip Sedláček, DiS.), který by měl samozřejmě být v souladu se všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. Proto je důležité, abychom sledovali právní předpisy, které ovlivňují řízení zájmového vzdělávání.

Tím je teď novela vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, která platí od 1. 9. 2022 a upřesňuje definici pravidelné docházky. Je vhodné ověřit, zda je v tomto bodě Váš školní vzdělávací program v souladu s novou právní úpravou.

Září:

Je možné, že od 1. 9. 2022 jste měnili vnitřní řád školní družiny. Jako pravděpodobné (pokud to už dávno nemáte) se jeví zapracování do vnitřního řádu zákazu souvisejícího s vnášením do školní družiny a užíváním ve školní družině nikotinových sáčku, elektronických cigaret apod.

(Např.: Účastníkům školní družiny/školního klubu je zakázáno do školní družiny/školního klubu vnášet a ve školní družině/školním klubu užívat návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, vlastnostmi, chutí či konzistencí napodobují.)

V takovém případě jsou všichni účastníci školní družiny a zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se změnou vnitřního řádu.

Na začátku prvního pololetí je vhodné jasně a srozumitelně seznámit zákonného zástupce účastníka školní družiny s:

  • výší úplaty a podmínkami úhrady za zájmové vzdělávání
  • s podmínkami za kterých lze účastníka školní družiny osvobodit od úplaty za zájmové vzdělávání (§ 11 odst.3 vyhlášky č.74/2005 Sb., §123 odst. 4 školského zákona)
  • s plánovaným přerušením činnosti školní družiny v době vedlejších prázdnin připadajících na první pololetí školního roku, pokud plánujete činnost svojí družiny přerušit. Umožňuje Vám to § 8 odst.2 vyhlášky č.74/2005 Sb., který říká:

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Ředitel po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných družin zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. Ředitel zveřejní na vhodném veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině.

Pokud provoz přerušíte, tak tady pozor na §11 odst. 5. vyhlášky 74/2022, který říká:

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Pokud se budou ve školní družině vzdělávat cizinci dle zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné věnovat pozornost jejich zařazení do oddělení školní družiny.

Říjen – Listopad

V říjnu a listopadu probíhá sběr dat – statistika. Školní družiny do 11. 11. 2022 odevzdají výkonové výkazy Z 2-01 Výkaz o školní družině podle stavu k 31. 10. 2022.

Možná by bylo vhodné upozornit, že pokud přerušíte provoz školní družiny, v době podzimních prázdnin, tak by se měl/a ved. vychovatel/ka domluvit s ředitelem/ředitelkou školy, zda budou vychovatelé čerpat dovolenou, nebo volno na samostudium, nebo náhradní volno. Upozorňuji, že to závisí na rozhodnutí ředitele/ky školy. V případě kdy mají vychovatelé čerpat dovolenou, je nutné mít na paměti, že zaměstnavatel je povinen určenou dobu čerpání dovolené písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Vím, že se to tak neděje na mnohých školách, zároveň však věřím, že na většině škol je vedoucí vychovatel/ka rovnocenným partnerem v diskusi. Důležitá je domluva a spokojenost na obou stranách.

Prosinec – Leden

Doba Vánočních prázdnin letos není delší než 5 dnů (Pojem den se chápe jako den ve kterém školní družina standardně funguje – poskytuje zájmové vzdělávání. Typický se jedná o pracovní dny a ne o dny na které připadají víkendy nebo svátky.) Proto by úměrné snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (dle již zmiňované vyhlášky) nastalo pouze tehdy, kdy by ředitel/ka školy přerušil/a nebo omezil/a provoz dříve než 23. 12. 2022.

Přeji Vám hladký chod školní družiny po celý školní rok. Nezapomínejte na jednu moc důležitou věc a to je vyjádření hrdosti na svoji práci ve školní družině a na práci svých kolegyň a kolegů. Dejte jim to každý den najevo třeba jen slovíčkem děkuji a nashledanou zítra.

Želmíra Bozánová
ved. vychovatelka a metodik MV Brno


Reklama