ČŠI ve školní družině: Inspekce, nebo invaze?Sdílet na sociálních sítích

Právě jste se dozvěděli, že školu navštíví ČŠI. Špitá se o tom, že bude zaměřena na školní družinu. Zavládla panika. Proč přijdou? Co vše budou kontrolovat? Provedli jsme něco? Udal nás někdo? Budou padat hlavy?

Tímto procesem jsem si sám v letošním školním roce prošel. Inspekce byla relativně rozsáhlá (tým inspektorů zůstal téměř celý týden) a skutečně přišla na podnět jednoho z rodičů. Navzdory prvotním obavám jde o zkušenost sice nepříjemnou, ale podnětnou a vcelku zajímavou.

Než přijdou

Inspekce může být vyvolána různými důvody, včetně stížností od rodičů, sledování výsledků předchozích kontrol, nebo jako součást pravidelného cyklu dohledu. Cílem je zajistit, že školní družiny splňují stanovené standardy a poskytují bezpečné a podpůrné prostředí pro děti.

Cílem inspekce není hledat aktivně chyby a snažit se školu „potopit“. Inspektoři, se kterými jsem se setkal osobně byli vstřícní, nápomocní, lidští. Pokud narazili na chybu, upozornili na ní mezi čtyřma očima a byla-li odstraněna obratem, v inspekční zprávě se ani neobjevila.

Česká školní inspekce obvykle oznámí svou návštěvu předem, aby umožnila přípravu pro kontrolu. Tato praxe dává školám a školským zařízením čas k přezkoumání svých procesů a přípravě dokumentace ke kontrole. Často však bývá tento čas využit i jinak – k dysfunkční snaze všechny procesy ve škole a školní družině „překopat“ tak, abychom vytvořili zdání, že vše dlouhodobě funguje lépe než ve skutečnosti.

Tyto snahy mají však mnohdy opačný efekt – vyvolají u pedagogů a pedagogických pracovníků paniku, potřebu začít vše dělat jinak, než doposud a ukázat, co dokáží, čímž sami sebe i kolektiv žáků/účastníků zájmového vzdělávání vykolejí ze zajeté rutiny a výsledek bývá mnohdy tristní.

Správné řešení je nasnadě: Nedělejte před příchodem inspekce zásadní změny, které by vás i děti mohly znejistit. Zkontrolujte a připravte si veškerou dokumentaci, naplánujte si běžné činnosti v běžném rozsahu, upozorněte děti, že možná přijde návštěva – podívat se, jak hezky pracují. A pak už jen buďte sami sebou.

Inspekce zahrnuje široké spektrum kontrolních kritérií. Patří sem hodnocení kvality výuky a dohledu, bezpečnostní opatření, hygienické standardy, dostupnost didaktických pomůcek, struktura programu a respektování práv dětí. Inspektoři také zkoumají, zda personál splňuje požadavky kvalifikace a zda jsou dodržovány všechny legislativní normy.

O tom, co vše ČŠI kontroluje a čím se při kontrole řídí jsme psali již dříve v článku Hospitace ve školní družině.

V našem případě se zkoumala následující kritéria:

  • Návaznost zájmové činnosti na výuku.
  • Zda aktivity vhodně reagují na zájmy a potřeby žáků, podporují jejich komunikaci, rozvíjí jejich osobnost, podporují tvořivost a představivost.
  • Vyvážený poměr řízené a spontánní činnosti.
  • Šířka nabídky aktivit.
  • Zajištění bezpečnosti při přesunech, vycházkách apod.

Je dobré mít připravené a aktuální dokumenty ke kontrole, konkrétně:

ŠVP ŠD: Kontroluje se, zda školní družina má stanovené vzdělávací cíle a plány, které podporují rozvoj dětí.

VŘŠD: Kontroluje se jeho aktuálnost a soulad s platnou legislativou.

Plány činností a třídní knihy: Kontroluje se často i soulad mezi TK a ročním plánem, vyváženost a variabilita nabízených činností.

Přihlášky/zápisní lístky: Jsou kontrolovány spíše namátkově, hledí se zejména na to, zda jsou bezpečně uloženy kvůli ochraně osobních údajů a zda obsahují zákonné náležitosti.

Evidence odborného rozvoje: Posuzuje se, zda personál pravidelně absolvuje školení a kurzy pro svůj odborný rozvoj. Systematičnost tohoto procesu je vhodné doložit např. plány osobnostního rozvoje a certifikáty o absolvovaných kurzech.

Evakuační plány: Může být kontrolována připravenost na případné krizové situace a existence a dostupnost evakuačních plánů.

Poučení o bezpečnosti: Zkoumá se dodržování pravidel bezpečnosti, zejména v oblasti prevence úrazů. Zápisy o poučení v třídní knize, vč. dodatečných poučení žáků, kteří byli nepřítomni.

Záznamy o konfliktech a jejich řešení: Zjišťuje se, jak je řešena případná nejednotnost mezi dětmi nebo konflikty. Mohou být posuzovány udělené poznámky, kázeňská opatření, studovány zápisy z jednání s rodiči. Obzvláště v případě, kdy inspekce navštívila školu „na udání“, je často potřeba dohledat a předložit i e-mailovou komunikaci s konkrétním rodičem a to i roky zpětně.

Výsledek

Po provedení inspekce je vedení školy informováno o předběžných výsledcích. Může dojít k udělení doporučení na zlepšení nebo k vydání pokynů k odstranění zjištěných nedostatků. Školní družiny jsou povinny reagovat na zjištěné nedostatky a přijmout opatření k jejich odstranění. Následně obvykle do 30 dnů přijde oficiální inspekční zpráva, se kterou mají všichni zaměstnanci právo se seznámit.

V našem případě byl shledán jediný nedostatek – fronty ve školní jídelně. Byl udělen pokyn k nápravě a sdělení výsledků korekce. To, že veškerá možná opatření ke zvýšení plynulosti provozu ŠJ byla již zavedena dlouho, před příchodem inspektorů nikoho nezajímalo. Pokud inspekce vnímá situaci jako pochybení, minimálně administrativně se řešit musí i když řešení neexistuje. Akceptovaným řešením v našem případě však bylo jednoduché sepsání kroků, které jsme zavedli již v září a vytvoření tabulky s rozpisem časů vyhrazených pro oběd jednotlivých oddělení.

Závěrem

Nejdůležitější je zachovat klid. Připravit a překontrolovat si dokumentaci – zejména poučení o bezpečnosti, doplněné třídní knihy, aktuální ŠVP a zápisní lístky. Znát počet zapsaných účastníků, vědět, kteří z nich mají podpůrná opatření a jaká. Pak už jen nasadit úsměv, dělat vše stejně dobře, jako doposud, k inspektorům být milý a vstřícný, nebát se jich. Pak není důvod, aby inspekce nedopadla dobře.

Filip Sedláček, DiS.
Vedoucí vychovatel,
šéfredaktor portálu


Reklama