Jak na ŠVP ŠD


Plánování v ŠD

Sdílet na sociálních sítích

Nároky na administrativní práci vychovatelů a vedoucích vychovatelů se liší školu od školy, platí však obecná pravidla pro její podobu, vedení a archivaci. Jedním z nejdůležitějších dokumentů, které je potřeba vypracovat v souladu se zákonem, je Školní vzdělávací program školní družiny. Samotný dokument pro naši práci zásadní smysl nemá, ale jeho adekvátním vypracováním si připravíme půdu pro jiné, praktičtější dokumenty, jejichž vliv je již nedozírný, konkrétně Vnitřní řád školní družiny a Roční plán činností.

Ačkoliv zájmové vzdělávání nemá vlastní RVP, stále existuje zákonem stanovený obsah tohoto dokumentu. Konkrétně §5 odst. 2 zák. č. 561/2004 sb. (Školský zákon) říká, že: „Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje.“

Dále je v odst. 3 téhož paragrafu uvedeno, že ŠVP ŠD vydává ředitel školy a že jde o veřejný dokument, ze kterého je možné pořizovat opisy. To ovšem neznamená, že ředitel školy by měl být výhradním autorem tohoto dokumentu. ŠVP ŠD obvykle vypracuje vedoucí vychovatel ve spolupráci se zástupcem ředitele, ředitel školy poté může dokument doplnit a následně jej vybaví podpisem a zveřejní jej dle zákonem stanovených podmínek. Jak tedy ŠVP ŠD sestavit, aby byl v souladu se Školským zákonem a zároveň měl smysl pro školní družinu? Zákon nám zde dává vcelku volnou ruku, pojďme toho využít.

Konkrétní cíle vzdělávání:

Odstavec s tímto názvem se nebude školu od školy v mnohém lišit. Je vhodné jej sepsat v jasných a stručných bodech a uvést zde podstatu a smysl školní družiny tak, jak ji sami chápeme. Obecně platí, že posláním (a tedy konkrétním cílem) ŠD je vést účastníky k tvořivému a logickému myšlení, spolupráci, respektu k ostatním, vnímavosti. Dále jistě chceme rozvíjet jejich nadání a zájmy, budovat u nich pozitivní vztah k přírodě a kultuře, posilovat u nich pozitivní návyky a přispívat k prevenci sociálně patologických jevů. Nebojte se ale přidat vlastní myšlenky a cíle.

Formy vzdělávání:

Sem patří formy práce s dětmi, které ve školní družině používáte a jejich upřesnění. Kromě pravidelné výchovně-zájmové činnosti je velmi důležité uvést také příležitostné a tematické činnosti, tedy akce konané ve škole i mimo ni, výlety, divadla apod.

Dále sem patří individuální práce s žákem, protože právě při ní nejvíce rozvíjíme zájmy žáků a pomáháme při integraci jedinců s IVP, nevyhovujícím rodinným zázemím, nebo třeba uprchlíkům a účastníkům s odlišným mateřským jazykem.

V tomto odstavci je také vhodné zafixovat informaci, že ne všechna činnost ve školní družině musí být nutně řízená vychovatelem. Spontánní (volné) činnosti rozvíjí samostatný projev a rozhodování účastníka zájmového vzdělávání. Pokud je v ŠVP ŠD máme zakotvené, připravujeme si předem argument proti stížnostem na „nicnedělání“ v ŠD.

Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání

V tomto odstavci kromě základních údajů, jako je věk účastníků zájmového vzdělávání, potřeba úhrady apod., zakotvujeme nutnost řádného vyplnění přihlášky se všemi náležitostmi. Dále uvádíme, že o přijetí/zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Zásadní je zejména stanovení způsobů ukončení docházky do ŠD. Uvedeme-li, že docházka je ukončena k poslednímu všednímu červnovému dni kalendářního roku, je potřeba, aby byl účastník v září opětovně přihlášen. Tím zajistíme aktuálnost údajů na přihlášce. Dále je potřeba uvést, že docházka končí odhlášením žáka ze ŠD jeho zákonným zástupcem a podmínky k tomu stanovené – tedy oficiální odhláška a časový rámec, kdy vstupuje odhláška v platnost (obvykle je potřeba odhlášku dodat nejpozději poslední kalendářní den měsíce předcházejícího tomu, kdy již žák nebude ŠD navštěvovat).

Pak je zcela zásadní stanovit v tomto odstavci možnost ukončení docházky žáka do ŠD z rozhodnutí ředitele školy, tedy jeho vyloučení. Není-li tato možnost uvedena v ŠVP ŠD, je legislativně sporné ji uvádět ve Vnitřním řádu školní družiny, který je ŠVP právně podřízen.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Tyto podmínky není zde potřeba nijak zásadně rozepisovat. Pokud Vaše školní družina nemá žádná oddělení zřízená dle § 16 odst. 9 Školského zákona, stačí uvést, že žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou začleněni do běžných organizačních jednotek a aktivit.

Délka a časový plán vzdělávání:

Časový plán se stanovuje na délku jednoho školního roku, tedy od září do června. Konkretizován je v Ročním plánu činností, který je průběžně aktualizován a doplňován. Pokud je Roční plán Vaší družiny něčím specifický, lze sem tuto informaci uvést, např. „Plán činností je rozdělen do tematických celků s flexibilní časovou dotací“.

Obsah vzdělávání

Do tohoto odstavce nepatří konkrétní seznam plánovaných činností, pro tyto účely máme Roční plán. Naopak je potřeba uvádět obsah jen velmi obecně. Jde tedy v podstatě o to stanovit metody, kterými chceme dosáhnout cílů uvedených v odstavci konkrétní cíle vzdělávání a rozdělit tyto metody do vzdělávacích okruhů dle RVP ZV – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Obsah jednotlivých okruhů je stanoven ve Vašem ŠVP ZV, ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Odtud je tedy potřeba si vytáhnout ty části, které jsou relevantní pro školní družinu.

Personální, materiální a ekonomické podmínky

Personálními podmínkami se rozumí vychovatelé a vychovatelky školní družiny, zejména jejich kvalifikace. Pokud si zakládáte na tom, že všichni vychovatelé Vaší ŠD jsou kvalifikovaní, tuto informaci zde uveďte. Pokud v týmu máte některé pedagogické pracovníky bez patřičné kvalifikace (studující apod.), nebo víte, že taková situace může nastat, napište raději, že činnosti jsou organizovány převážně kvalifikovanými vychovateli. Stejně tak je lepší neuvádět přesné počty vychovatelů, pokud může počet oddělení fluktuovat. Vyhnete se tak nepříjemnostem s úpravou dokumentu v budoucnu.

Právě do této části ŠVP je také vhodné zakotvit pravidelnou účast vychovatelů na akreditovaných vzdělávacích kurzech a seminářích. Snáze se Vám pak bude prosazovat financování podobných aktivit z rozpočtu školy.

Pod materiálními podmínkami si lze představit vše od prostor družiny, přes společné prostory a hřiště až po konkrétní vybavení, jako jsou herní prvky, nábytek, knihovnu, počítače, tablety, chytré tabule, 3D tiskárny a jiné.

Vhodné je zde uvést zejména počet samostatných heren, které nesídlí v běžných třídách, možnosti využití tělocvičen a specializovaných učeben a vybavení školního hřiště, pokud škola hřiště má. Dále pak přednosti Vaší družiny, např. nový nábytek či nadstandartní vybavení (již zmíněná 3D tiskárna, či např. elektronická evidence docházky účastníků zájm. vzdělávání).

I zde si lze do určité míry připravit půdu pro zlepšení podmínek ŠD, například formulací „zastaralé, neadekvátní vybavení a vybavení, které není v souladu s bezpečností účastníků zájmového vzdělávání je pravidelně obměňováno, obnovováno a doplňováno.“

Do ekonomických podmínek postačí uvést, že výši úhrady za školní družinu určuje ředitel školy. Můžeme také říci, že část těchto prostředků je využita pro nákup vybavení a obnovu interiéru prostor ŠD. Dále lze také specifikovat, že finanční náklady na kulturní a jiné akce hradí zákonní zástupci účastníka.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Zcela nezbytnými v tomto odstavci jsou informace o pravidelném poučování účastníků zájmového vzdělávání o zásadách bezpečného chování ve školní družině, ale i mimo ni. Dále informace o tom, že je ŠD vybavena lékárničkou, jejíž obsah je pravidelně kontrolován a doplňován a že prostory a vybavení ŠD jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními normami. Dále je možné doplnit informace o zajištění pitného režimu, vedení účastníků ke správné osobní hygieně apod.

Celé ŠVP ŠD je potřeba uvést odstavcem, který Vaši ŠD charakterizuje a obsahuje také její identifikační údaje. Zde uveďte, kde škola a školní družina sídlí, kontakty na vedoucí pracovníky, provozní dobu. Dále velice krátce shrňte Personální a Materiální podmínky a případně i Konkrétní cíle vzdělávání.

Dokument naformátujte dle ŠVP ZV Vaší školy, použijte stejný font i číslování odstavců a tím Vaše práce úspěšně končí.

Nové RVP a změny, které přináší

Jelikož jde doba neustále kupředu, Vaše škola bude brzy aktualizovat své ŠVP ZV dle nového RVP ZV 2021, pokud tak již neučinila. Hlavní změnou v novém RVP je zásadní přepracování vzdělávací oblasti Informatika a představení Digitálních kompetencí. Pro družinu je tedy změna na první pohled mizivá. Zamyslete se však nad tím, zda není na čase využít této revize k modernizaci metod a vybavení Vaší ŠD. Na trhu je mnoho vybavení a softwaru, který Vám pomůže rozvíjet tyto, v dnešní době nepostradatelné, oblasti vzdělávání. Interaktivní programovatelné hračky a stavebnice, chytré tabule a jiné vybavení jsou pro mnohé ŠD již běžnou součástí každodenní práce. Tablety či notebooky se vzdělávacím softwarem jsou skvělé pro přípravu účastníků na vyučování, ale i rozvoj jejich zájmů (fotografie, digitální umění apod.). S modernizací školní družiny velmi pomůže také elektronická evidence docházky a elektronická třídní kniha.

Filip Sedláček, DiS.
Vedoucí vychovatel


Reklama