Aktuální právní předpisy a výtah z informací významných pro provoz školních družinSdílet na sociálních sítích

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Tento článek upozorňuje na změny ve vyhlášce za období květen 2022 – červen 2022.

Vyhláška č.111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/ 2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č.572/2020Sb.
Účinnost je od 1. 9. 2022 a 1. 1. 2023 u čl. II.
Částka 55/2022 Sbírky zákonů

Základní změnou je upřesnění definice – pravidelné docházky, v rámci krajského normativu zavedení dvou jednotek výkonu pro školní kluby a tři jednotky pro střediska volného času.

Nařízení vlády č. 125/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost 1.9.2022 Částka 63/2022 Sbírky zákonů

Touto novelou se zrušuje pravidlo, podle kterého může ředitel školy pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí. Dále se zavádí nový způsob určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele.

Zákon č. 199/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Účinnost 30.6.2022, zákon pozbývá platnosti uplynutím dne 31.srpna 2023

Částka 90/2022 Sbírky zákonů

Novelou se prodlužuje platnost zákona do konce školního roku 2022/2023. V souvislosti s tím právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení ( např. školní družiny) může do 31.8.2023 výchovu a vzdělávání v odděleních v nichž se vzdělávají výhradně cizinci nebo státní občané Ukrajiny, zajistit pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka podle § 3 odst.1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících. Dále zákon upravuje pravidla zařazování cizinců do tříd a oddělení, tj. o do oddělení školní družiny.

Dále bych doporučovala podívat se stránky MŠMT, které zveřejnilo několik metodických materiálů. Mohou vám hodně pomoci orientovat se v naší práci. Například Věstník 2/2022 obsahuje mino jiné soustavu normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství.

Želmíra Bozánová

ved. vychovatelka a metodik mimoškolní výchovy


Reklama