Jak na výkaz Z2-01 O školní družiněSdílet na sociálních sítích

Termín odevzdání výkazu se již pomalu blíží, proto je načase se na tento nepříjemný byrokratický úkon podívat pod drobnohledem.

Termín a forma odevzdání

Výkaz se vyplňuje elektronicky na adrese http://toiler.uiv.cz/. Údaje, které zadáváme jsou k 31. 10. 2023, vyplňování je tedy spuštěno k tomuto datu a výkaz musí být odevzdán nejpozději 13. 11. Odevzdává se na úřad elektronicky i v tištěné podobě (či datovou schránkou). Ačkoliv je tento administrativní moloch postrachem mnoha vedoucích vychovatelů, z osobní zkušenosti vím, že úředníci jsou na různá pochybení při vyplňování zvyklí a nemají obvykle problém Vás kontaktovat e-mailem či telefonicky a s opravou pomoci. Není se tedy ve skutečnosti příliš čeho bát.

Následující text vychází z podoby výkazu ve školním roce 2022/2023, aktuálně mi není známa plánovaná změna podoby tohoto výkazu.

Část I. Pravidelná denní docházka do školní družiny

Vyplníme počet oddělení ŠD v tomto školním roce a uvedeme, zda některá jsou zřízena dle § 16 odst. 9 ŠZ – pokud takováto oddělení máte, víte o tom – jde o speciální oddělení pro žáky s vážným postižením. Obvykle tedy uvádíme nulu.

Týdenní rozsah provozu školní družiny je součet počtu hodin přímé práce všech vychovatelů. Sečteme tedy naše úvazky, vč. zkráceného úvazku vedoucího a výsledek uvedeme do řádku 0101b. Pokud je v naší ŠD vše, jak má být, toto číslo je menší či rovno PHmaxu družiny.

Pro vyplňování následujících údajů nám velmi pomůže, pokud si z Bakalářů, či jiné školní matriky vygenerujeme seznam dětí s třídou, pohlavím a národností, v matrice bývá i uvedeno, zda má žák statut uprchlíka. Samozřejmě je potřeba vymazat děti, které nenavštěvují ŠD. Pokud umíme s excelem, můžeme si údaje pak podle jednotlivých kritérií filtrovat a ušetříme mnoho času.

Do řádku Účastníci uvedeme počet přihlášených žáků k 31. říjnu. Spočítáme, kolik z nich je dívek a údaj uvedeme do vedlejší buňky. Jsou všichni účastníci žáky 1. stupně? Pozor na přípravnou třídu, ta jeho součástí není! Pokud do naší ŠD nechodí děti z 2. stupně, specky ani z přípravky, opíšeme čísla o řádek níže poté provedeme jednoduchou matematickou operaci: ř.103 + ř.105 + ř.105a + ř.105b = ř.102. U řádků, které se nás netýkají, píšeme nulu, aby rovnice hezky vyšla. Pokud máme v ŠD žáky ze ZŠ Speciální či vážně postižené (§ 16) rozšíříme si rovnici ještě o řádky 106 – 107c, jinak zde také píšeme nulu.

Část VI. Pravidelná činnost školního klubu a část VII. Zájmové útvary školního klubu

Většina škol školní klub zřízen nemá, v takovém případě všude píšeme nulu. Pokud klub máme, vedoucí klubu nám údaje jistě rád sdělí. Pozor! Pokud školní klub máme, krom části VI. a VII. ve výkazu za družinu, vyplňuje škola celý výkaz ještě jednou – za klub!

Část IX. Účastníci se zdravotním postižením podle druhu zdravotního postižení

Zde již narážíme na první záludnost – jednotlivé části dotazníku jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se kontrolují. Údaje uvedené v této části tedy musí souhlasit s údaji v části I.

Do části IX. se uvádějí pouze účastníci se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona. Tedy určitě sem nepatří děti, které patlají, mají brýle, ani naši běžní „ádéháďáci“. Pokud v ŠD máme děti, jejichž „speciální vzdělávací potřeby byly zjištěny na základě vyšetření školským poradenským zařízením“, nejčastěji např. autisty, vyplňujeme ideálně tuto část ve spolupráci se speciálním pedagogem školy. V opačném případě píšeme nuly.

Část V. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní

V tomto bloku již asi nulu nikdo mít nebude. I zde je vhodné mít k ruce speciálního pedagoga, nebo alespoň přístup k jeho složkám. Musíme totiž vědět, kolik účastníků má speciální vzdělávací potřeby (SVP), jaké a proč.

Do řádku 501 uvedeme jejich počet, spočteme dívky. Pokud jsme uváděli nějaké děti do části IX., ty zde musí být započteny a jejich počet, který s částí IX. souhlasí, uveden v řádku 502.

Do ř. 503 pak uvedeme zbytek, který do části IX. nepatří. Opět nám musí vše vycházet a když řádky sečteme, musí vyjít číslo uvedené v ř. 501.

Nadaní a mimořádně nadaní žáci jsou jasní – opět o nich musí vědět speciální pedagog.

Podivná písmenka K Z V NFN

Řádek 504 uvádí možnost „ostatní“, tedy děti, které nejsou ani postižené dle § 16, ani nemají jiné zdravotní znevýhodnění, přesto však mají SVP. Tyto děti se dělí do tří kategorií.

  • K – dítě má SVP z kulturních důvodů (např. menšiny)
  • Z – dítě má SVP ze sociálních důvodů (např. sociálně vyloučení)
  • V – dítě má SVP z obou výše uvedených důvodů (např. sociálně vyloučení příslušníci menšiny)

Kód NFN vždy najdeme ve zprávě z poradny, zajímají nás pouze žáci, kteří v něm na sedmém místě mají písmenko B. Zjednodušeně řečeno – obvykle zde jde o děti, které mají podpůrná opatření toho nejvyššího stupně.

XIV. Evidenční počet pedagogických pracovníků

Počet vychovatelů je asi vcelku jasný, pozor si musíme dát jen na přepočet na plně zaměstnané, kde uvádíme součet úvazků dělený výší plného úvazku, tedy máme např. devět oddělení, devět vychovatelů, ale v přepočtu na plně zaměstnané jen 7,7 vychovatele, protože část má úvazek zkrácený.

Komplikovanější je to s asistenty pedagoga v řádcích 1404 – 1406. Zde nesmí dojít ke zdvojení s dalšími výkazy, jako S 4C-01, R 13-01 a M-3a, které odevzdává škola a kde jsou asistenti taktéž vykazováni, ovšem za čas vyučování. Je tedy nezbytné koordinovat síly s osobou – obvykle zástupcem ředitele, která vyplňovala dotazníky za školu a vykázat podíl úvazků, který po součtu s podílem vykázaným druhou osobou dá dohromady reálný úvazek našich AP.

V případě, že asistent pedagoga část své přímé pedagogické činnosti vykonává ve škole, kterou žák navštěvuje, vykáže se pouze poměrná část úvazku odpovídající jeho působení ve vykazujícím školském zařízení (zbývající část úvazku, odpovídající působení asistenta pedagoga ve škole, bude vykázána ve výkaze R 13-01).

Z 2-01 Výkaz o školní družině – školním klubu
podle stavu k 31. 10. 2022
Metodický pokyn

Část XXI. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu

Tato závěrečná část není komplikovaná na logiku vyplnění ani matematiku, ale přesto nám sebere mnoho času. Bez seznamu všech přihlášených žáků staženého z matriky, který jsem zmínil výše se de facto neobejdeme.

Nejprve je třeba si rozdělit všechny účastníky dle národnosti a u každého si poznačit pohlaví (obzvláště u jmen vietnamského původu nemusí být hned patrné) a také to, zda jde o účastníka se zdravotním postižením, kterého jsme vykázali v části IX. ve sloupci 2.

Každou národnost ve které máme nějakého účastníka vykázaného v části IX. tedy budeme reálně psát dvakrát. Např.

  • Počet Uzbeků se zdravotním postižením, kolik z nich je dívek, kolik má trvalý pobyt a kolik je azylantů
  • Počet Uzbeků bez zdravotního postižení, kolik z nich je dívek, kolik má trvalý pobyt a kolik je azylantů

Samozřejmě je potřeba uvést i občany České republiky, v případě potřeby také rozdělené na tyto dvě skupiny.

Celkový součet účastníků se zdravotním postižením musí souhlasit s počtem vykázaným v části IX.!

Celkový počet všech účastníků – postižených i nepostižených, cizinců i Čechů musí odpovídat počtu vykázanému v části I.!

Chybová hlášení

V případě, že kterákoliv z výše uvedených vazeb v dotazníku bude porušena, dotazník nám to dá velmi důrazně najevo a nedovolí nám výsledek odevzdat, dokud chybu neopravíme.

Každé chybové hlášení je konkrétní, např. „Nesouhlasí počet účastníků v odd. I. s údaji v odd. XXI.“ Víme tedy, na které části se zaměřit, co zkontrolovat a opravit.

Kromě hrubých chyb (obvykle v matematice) nás dotazník upozorní i na drobné nesrovnalosti, které jsou nezvyklé, ale nemusí být nutně chybou. Např. pokud vykážeme účastníky s postižením, ale žádné asistenty, nebo pokud nesouhlasí počet hodin přímé práce s přepočtem na plně zaměstnané vychovatele. V takových případech sekci zkontrolujeme, ověříme, zda jsou údaje v pořádku a pokud ano, využijeme možnost toto zdůvodnit, kterou nám dotazník poskytne. Zejména druhý příklad dotazník vygeneruje jako možnou chybu celkem často, zdá se, že ne vždy dokáže zohlednit počet hodin PP vedoucího vychovatele, který je při plném úvazku nižší.

V případě nejasností můžeme nahlédnout do následující Metodiky:

Mnoho zdaru!

Filip Sedláček, DiS.
Vedoucí vychovatel
Šéfredaktor portálu


Reklama