Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 17 – Hospitace ve školní družiněSdílet na sociálních sítích

Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně hospitace v družině. Jak vlastně má probíhat, jak má vypadat zápis, je nějaký tiskopis? Mám jít na hospitaci jako vedoucí vychovatelka, jsem jí krátce a nikdy jsem to nedělala a také nám přijde inspekce. Mohu se zeptat jak probíhá?

Radka K.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Není hospitace jako hospitace. Administrativa i průběh se zásadně liší dle toho, kdo je hospitovaným, kdo hospitujícím a co se při hospitaci pozoruje, tedy zda je obecná, nebo se zaměřuje na konkrétní dění, činnost, faktor.

Druhy hospitace

Obecná/namátková hospitace:

Probíhá pravidelně či nepravidelně formou ohlášené či neohlášené návštěvy nadřízeného pedagoga/pedagogického pracovníka. Hospitujícím může být vedoucí vychovatel/ka, zástupce/zástupkyně ředitele, ředitel/ka školy. Nepozoruje se nic konkrétního, ale významný faktor, který vždy hospitující zaznamená je atmosféra ve třídě a prováděná činnost.

Při takové hospitaci je tedy důležité nesnažit se improvizovat a měnit na poslední chvíli plány, abychom oslnili. Většinou je to na úkor celkového dojmu, naši nervozitu žáci vycítí a dají nám ji patřičně „sežrat“.

Z takové hospitace bývá výstupem obvykle jen podpis hospitujícího v třídní knize hospitovaného a krátký rozhovor zahrnující autoevaluaci a evaluaci.

Vzájemná hospitace:

Může být nařízena vedoucím pracovníkem v rámci posílení vzájemné spolupráce a DVPP. Vždy je předem domluvená a spočívá v návštěvě kolegy/ně, který/á pozoruje činnost v oddělení. Vedoucí pracovník pro tuto příležitost poskytne formulář, který upozorní na faktory, na které je potřeba se při hospitaci zaměřit.

Taková hospitace se obvykle nese v přátelském duchu, hospitujícím je kolega, často kamarád. Není výjimkou, že hospitující se do činnosti nechá vtáhnout a pozoruje ji tak zevnitř.

Cílená hospitace:

Zde hospitující přichází pozorovat obvykle konkrétní faktor. Přístup vychovatele/vychovatelky k dětem, chování dětí k sobě navzájem, rozsah a formu řízené činnosti apod. Hospitujícím může být vedoucí pracovník, ale i jiná pověřené osoba, např. školní psycholog.

Taková hospitace může být velmi nepříjemná, protože jejím důvodem je někdy to, že vedení školy má podezření, že není vše zcela v pořádku, např. dorazily na Vaši práci stížnosti. Ne vždy tomu tak však je. Důvody mohou být různé a ani zdaleka ne všechny se týkají jen vychovatele/vychovatelky.

Hospitace ČŠI:

Je vždy ohlášena dlouho dopředu, bývá komplexní a sleduje mnoho faktorů, které si můžeme nastudovat v Kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2022/2023 (ke stažení zde), kde se školní družinou zabývá sekce Modifikace pro školní družiny a školní kluby.

Někdy bývá na podnět třetí osoby, ale nejčastěji jde o pravidelnou kontrolu školy v rámci které proběhne i inspekce družiny.

Kromě hospitací v jednotlivých odděleních musíme očekávat také kontrolu veškeré dokumentace a rozhovor přinejmenším s vedoucím vychovatelem/vedoucí vychovatelkou. O proběhlé inspekci se sepisuje inspekční zpráva, která shrnuje i výsledky hospitační činnosti inspektora.

Hospitace z pohledu hospitovaného

Bez ohledu na to, kdo je hospitujícím, může být hospitace trochu nepříjemná. Důležité je ale hospitaci nevnímat jako kontrolu, ale jako příležitost pro profesní rozvoj. Možnost pohlédnout na sebe a svou práci očima někoho jiného je zároveň možností uvědomit si věci, které jinak nemáme možnost vidět. Schopnost evaluace a autoevaluace spolu se schopností přijímat evaluaci od ostatních a aktivně s ní pracovat je jednou z nejdůležitějších vlastností kvalitního pedagoga.

Hospitace z pohledu hospitujícího

Pokud jako vedoucí vychovatel/ka provádíte pravidelné hospitace (což důrazně doporučuji), záleží jen na Vás, jak je pojmete. Hospitační záznam by měla mít Vaše škola již standardizovaný, můžete si jej přizpůsobit svým potřebám, popř. použít tento, doporučený MŠMT (ke stažení zde).

Osobně se mi osvědčila kooperativní hospitační metoda, tzn. nesedím v koutě a nepíši si poznámky, to hospitovaného zbytečně stresuje, ale naopak se zapojím do činnosti neinvazivní formou (jako asistent pedagoga, popř. dokonce jako jeden z žáků).

Cílem hospitace by nemělo být cílené hledání nedostatků u druhého, ale objektivní posouzení jeho práce a předání nezaujatých postřehů, které hospitovaný může využít k seberozvoji. V ideálním případě jsou hospitující i hospitovaný rovnocennými partnery, kteří sdílí společný cíl, kterým je obohacení obou účastníků a zvýšení kvality školní družiny jako celku.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama