Úvod do efektivní týmové spolupráceSdílet na sociálních sítích

Efektivní týmová spolupráce je jedním z klíčových prvků pro vytvoření a udržení pozitivního klimatu ve školních družinách. Vychovatelky každodenně čelí několika úkolům a výzvám, pro které je nutná spolupráce mezi jednotlivými členy týmu.

V dnešním článku se dozvíte nejen definici efektivní týmové spolupráce, ale hlavně její význam v prostředí školních družin a několik praktických tipů – aneb jak na to.

Definice efektivní týmové spolupráce

Efektivní týmovou spoluprací rozumíme proces, v němž veškeří členové daného týmu či skupiny aktivně spolupracují, zapojují se do jeho dění, vzájemně sdílejí své znalosti, otevřeně spolu komunikují a snaží se dosáhnout společného cíle, a v tomto procesu se podporují.
Týmová spolupráce se neobejde bez vzájemného respektu, důvěry a ochoty se stále zlepšovat a podílet se na utváření fungujícího kolektivu odborníků.

Význam efektivní týmové spolupráce

Před samotnými praktickými tipy, jak na nastavení efektivní týmové spolupráce, si objasníme její silné stránky, a to proč bychom o ní v naší školní družině měli usilovat.

Posilování důvěry a spolupráce

Jak bylo již zmíněno výše, kvalitní vztahy (ať už z pozice vychovatel-dítě, tak i vychovatel-rodič či vychovatel-vychovatel) se neobejdou bez důvěry. Nejedná se však o jednorázovou záležitost, naopak – je potřeba na ní neustále pracovat. Měli bychom se snažit vytvořit tým, ve kterém panuje vzájemné pochopení. Takový tým zvládne lépe reagovat na různé výzvy, které školství přináší.

Podpora týmové komunikace

U týmové komunikace je nutná pravidelnost. Vedoucí školní družiny by měl zajistit pravidelné schůzky, možnost sdílení dobré praxe a svých názorů. K tomuto by samozřejmě mezi kolegy mělo docházet i přirozeně, bez vlivu vedení, ale je důležité nastavit příkladný postoj vedení.

Rozvoj inovací a kreativity

V kolektivu, ve kterém si všichni naslouchají a podporují se, je mnohem snazší přijít s novými nápady. Efektivní týmová spolupráce tak poskytuje prostor inovativním přístupům ve výchově i konkrétním činnostem v rámci školní družiny.

Zlepšení produktivity

Již výše zmíněné sdílení vede k usnadnění a rozdělení práce vychovatelek, čímž tým dosáhne větší míry produktivity. Lépe tak zvládne plnění potřeb a očekávání (nejen) dětí.

Jak na to aneb efektivní týmová spolupráce prakticky

Komunikujte otevřeně

Otevřenou a pravidelnou komunikací myslíme komunikaci postavenou na vzájemném respektu. Nezapomínejte využívat různé formy komunikace, nepodceňujte však komunikaci „face to face“ a ověřování, že se nezbytné informace dostanou ke všem členům týmu. Jděte příkladem a aktivně naslouchejte svému týmu.

Jasně stanovte role a úkoly

Každý člen „družinového týmu“ by měl mít pocit, že je potřebný, měl by tak mít přidělenou roli a z ní vyplývající úkoly a odpovědnosti, jež vedou k efektivní práci. Dejte najevo, že máte zájem o postřehy členů týmu, diskutujte nad očekáváními i dílčími cíli, jež vyplývají z plnění daných rolí.

Podporujte, podporujte a podporujte

Podpory není nikdy dost, obzvláště pokud se jedná o náročnou práci s lidmi, kterou práce ve školství nepochybně je. Veďte tým ke sdílení zkušeností i materiálů, umožňujte vzájemné náslechy a hospitace a nezapomínejte na zpětnou vazbu.

Snažte se, aby každý mohl využít svůj potenciál, starší vychovatelka může pomáhat začínající, naopak začínající vychovatelka může ostatní naučit např. střih videí, apod.

Budujte důvěru a respekt v týmu

Jak bylo již několikrát zmíněno, bez důvěry a respektu, jsou ostatní body téměř k ničemu. Respektujme navzájem odlišnosti a jiné názory, budujte důvěru pomocí dodržování slíbeného, poskytnutí bezpečného prostoru ke sdílení svých pocitů.

Reflektujte

Nezapomínejte na zpětnou vazbu a neustálou snahu o zlepšování se. V rámci pravidelných setkání nezapomínejte oceňovat silné stránky, ale zaměřit se i na oblasti, na kterých je potřeba zapracovat. Hodnoťte svou práci a veďte k tomu i každého vychovatele.

Dejte najevo, že jste opravdu jeden tým a problémy řešte společně. Nechte vychovatele, ať přijdou s nápady, jak danou situaci či fungování družiny zlepšit.

Závěrem

V tomto článku jsme si ujasnili, že efektivní týmová spolupráce je nezbytná pro úspěch ve školních družinách, přináší mnoho benefitů, a hlavně zvyšuje produktivitu. Samozřejmě se nejedná o jednorázovou záležitost, ale její vytvoření vyžaduje čas a úsilí, jenž se ovšem vyplatí, jelikož se jeho výsledky promítají i do samotné přímé práce s dětmi.

Tímto jsme zahájili sérii článků „Efektivní týmová spolupráce“, na jeho pokračování se můžete těšit zase příště.

Bc. Kristýna Kapounková


Reklama