Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 18 – Odpovědnost za škody způsobené účastníkem zájmového vzděláváníSdílet na sociálních sítích

Dobrý den, (…) jak děti něco poničí,
nějakou hračku či věc, musí koupit novou nebo opravit. Myslíte, že na to má
škola právo?

Simona K.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Asi všichni máme ve VŘŠD stanoveno, že za škody způsobené účastníkem nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce. Dává to smysl, je to tak morálně správně a jen velmi zřídka narazíme na někoho, kdo má vůči tomu výhrady. Dojde-li však na „lámání chleba“, legislativně je to docela jinak.

Občanský zákoník

K vyřešení této otázky musíme odbočit od našich oblíbených vyhlášek a metodik MŠMT k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU, konkrétně k §2920 a následujícím, které praví:

Škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Nedošlo-li ke škodě v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu nezletilý, způsobil-li ji činem povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.

Není-li nezletilý škůdce povinen k náhradě a ke škodě nedošlo v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu ten, kdo má a vůči dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.

Deliktní způsobilost:

„Zákon se v tomto ohledu v prvé řadě ohlíží na to, zda dítě, které škodu způsobilo, bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. V případě školáků můžeme usuzovat, že jsou již dostatečně rozumově vyspělí a ve většině případů tedy tato podmínka splněna bude.“ (Michal Hon, advokát. https://faei.cz/kdy-maji-rodice-povinnost-uhradit-skodu-kterou-zpusobilo-jejich-dite/)

Náležitý dohled:

V případě, kdy dojde k prokazování zodpovědnosti za způsobenou škodu, je nutné, aby škola byla schopna doložit, že nedošlo k zanedbání dohledu. Přesně v této situaci zužitkujeme všechna pouční o bezpečnosti zapsaná v TK, je také nutno doložit, že žák byl pod dozorem/dohledem pedagoga/pedagogického pracovníka, který nemohl škodě předejít svou činností.

V praxi

Vnitřní řád školní družiny je vnitřním dokumentem, který je zákonu podřízen a dojde-li k rozporu mezi tímto dokumentem a zákonem, má zákon pochopitelně přednost. To v praxi znamená, že formulace zmíněné na začátku článku jsou legislativně bezcenné. Nulovou právní váhu mají i podepsaná prohlášení o zodpovědnosti, na kterých některé školy trvají.

V obou případech se očekává, že škodu uhradí zákonný zástupce, avšak toto je de facto na jeho dobré vůli a pokud se vůči žádosti školy ohradí, je třeba postupovat v souladu se zákonem.

Abychom předešli právním sporům s rodiči, je vždy dobré přistupovat k věci citlivě a diplomaticky. Popsat situaci, během které ke škodě došlo a opatření, která byla přijata, aby této situaci bylo předejito. Je-li to možné, navrhnout přednostně náhradu formou opravy věci, popř. nasměrovat k podobné věci bazarové. V případě, že poškozená je hračka, která nemá zásadní význam pro oddělení, nejlepší je navrhnout řešení situace formou dodání jiné hračky v podobné hodnotě, kterou již má rodina doma a dítě si s ní již nehraje.

Pokud je způsobená škoda vyšší, nebo je na zásadním vybavení družiny (nábytek, okno, dveře…), situaci vždy řešíme ve spolupráci s vedením školy. Přihlížíme také k tomu, zda je škola či rodina na podobnou situaci pojištěna.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama