Metody a techniky dramatické výchovy ve školní družiněSdílet na sociálních sítích

Všichni dobře víme, že způsob a náplň práce ve školní družině se značně liší od školního vyučování. Děti vyžadují po dopoledním soustředění se na výuku tzv. vypustit ventil. A je velmi náročné pro ně vymyslet takové činnosti, abychom tuto jejich zásadní potřebu dostatečně uspokojili. Umožnit jim volnost a prostor pro vypovídání se, vykřičení, vyběhání. Někomu naopak dopřát klid a odpočinek, možnost na nic nemyslet, zkrátka uvolnit nashromážděné napětí. Zároveň dětem chcete něco předat, něco je naučit (jinou formou, než ve škole), směrovat je smysluplnému trávení jejich volného času. Přitom všem musíte hlavně dodržet zásady bezpečnosti. A budovat a posilovat dobré vztahy mezi dětmi. Prostě naplňovat ŠVP ŠD.

Školní družiny si ve svém školním vzdělávacím programu kladou podobné cíle, těmi jsou především všestranný rozvoj osobnosti, smysluplné využívání volného času v bezpečném prostředí a v neposlední řadě rozvoj sociálních vztahů, tedy v dnešní době velmi důležitá prevence sociálně patologických jevů. Dramatická výchova (dále DV) nám pak může posloužit jako výborný nástroj k plnění těchto cílů. Je potřeba si však nejdříve ujasnit, co je její podstatou a zda pro její využití máme vhodné podmínky. Tento článek by nám k tomu mohl pomoci, a nejen to. Jde vlastně o takový úvodník do seriálu dramatické výchovy, resp. využití metod a technik dramatické výchovy ve školní družině. V budoucnu zde naleznete konkrétní zkušenosti a inspiraci nejen z mé vlastní praxe.

Co je vlastně dramatická výchova

Někdo z vás již metody a prvky DV ve školní družině hojně využívá a dobře ví, co si pod pojmem dramatická výchova představit. Někdo však může DV chápat jako pouhé „hraní si na divadlo“. Pojďme si to tedy objasnit.

Otázkou, co je a není DV, se v odborné literatuře zabývá hned několik autorů. Dovolila jsem si vybrat, podle mého názoru, nejvýstižnější definici od Švejdové: „Dramatickou výchovu lze definovat jako tvořivý proces, při němž dochází ke zkoumání a prověřování tématu a vytváření vlastních postojů v konfrontaci s postoji ostatních zúčastněných, a to skrze vlastní prožitek a na základě vlastní činnosti. V rámci tohoto procesu se aktivní cestou rozvíjejí nejen intelektuální složky, ale i intuice, tvořivost, rozhodnost, samostatnost, odpovědnost, tolerance, empatie, komunikativnost a autentičnost osobnosti.“ (Svobodová, Švejdová, 2011, s. 9)

Dramatická výchova se může objevit hned v několika podobách, záleží na tom, v jakém prostředí je použita, resp. za jakým účelem. Na základních či mateřských školách může sloužit jako metoda práce či pedagogický princip, kdy učitel začleňuje metody a techniky dramatické výchovy do jednotlivých předmětů nebo předměty tímto principem vzájemně propojí. Figuruje také jako samostatný předmět, kde je stanovená hodinová dotace nebo jako mimoškolní aktivita v podobě zájmového kroužku. Z tohoto procesu pak může, ale také nemusí vyústit závěrečný produkt – představení.

Shrneme-li si to, tak hlavním principem DV je tedy učení vlastním prožitkem v interakci s ostatními účastníky. V dramatické výchově máme možnost zpracovávat nepřeberná množství témat, většinou se týkají mezilidských vztahů a  životních situací. V prostředí družiny může tak mít DV velké uplatnění. V rámci různých příběhů a navozených situací můžeme řešit s dětmi vzniklé konflikty a přijít na to, jakým způsobem je řešit a komunikovat. Ve fiktivním příběhu, kdy se dítě vcítí do určité role, ale následně z ní pak má možnost vystoupit, se takové situace řeší o něco snadněji. Když z celého procesu nakonec vznikne i nějaké představení, můžeme to brát jako bonus. Aktivita by však neměla sklouznout k pouhému přehrávání divadla.

Co je třeba zohlednit

Jistě vás napadá otázka, zda je pro DV družina vhodným prostředím. Dá se DV dělat při velkém počtu dětí? Máte dostatek času, prostoru, materiálního vybavení, ale především vybavení osobnostní a dostatek zkušeností? Stejně jako u ostatních metod najdeme pro využití DV v družině klady i zápory. Záleží jen na vás, jak DV jako nástroj uchopíte.

Skupina

Největším kladem je to, že v družině se obvykle potkává stále stejná skupina dětí, na kterou je tak možné pravidelně a dlouhodobě působit. Oproti dopolednímu vyučování je zde více času a prostoru na vznik, utváření a upevňování vztahů. Kde můžeme narazit je zásada dobrovolnosti. Všechny činnosti, dramatickou nevyjímaje, by děti měly vykonávat dobrovolně, na základě vzbuzeného zájmu. Což může být úskalím, ale zároveň velkou výzvou. Najít vhodnou a účinnou motivaci, poutavou natolik, aby měly chuť se do ní zapojit z vlastní vůle všechny děti, je téměř nadlidský úkon, přesto se dá zvládnout.

Obsah dramatické činnosti

Družina také není striktně vázána osnovami, tudíž druh a obsah činností si můžete přizpůsobit a měnit podle aktuální situace a skupiny dětí. Máte možnost, na základě poznatků o své skupině, tzv. ušít dětem program na míru. Z vlastní zkušenosti vím, že děti mají rády pohádky a nejlépe příběhy na pokračování. Dá se zde dobře pracovat se základní psychickou potřebou otevřené budoucnosti. Mají se na co těšit, je to výborná motivace.

Prostorové a materiální vybavení

S prostorem to někdy může být složitější. Je potřeba zajistit možnost volného a bezpečného pohybu dětí, tak aby v prostoru nebylo nic rušivého a nic nepřekáželo. Zároveň však můžeme zapojit okolní předměty v rámci improvizace a tvořivě je využít. V rámci výtvarných činností si pak můžeme vyrobit i vlastní kulisy. Já osobně nejvíce využívám židle, polštáře, koberečky a zástupné předměty (klobouky, šátky, brýle, kamínky).

Vychovatel – vedoucí dramatických činností

Zde velmi záleží na zkušenostech a osobnosti vychovatele. Dramatická výchova vám musí zkrátka „sednout“. Děti velmi rychle prohlédnou, když si nejste v něčem jistí a dokážou toho využít. Jestliže s DV začínáte, je dobré na sebe neklást velké nároky a začít s jednoduchými aktivitami, průpravným cvičením, krátkými příběhy a vše zpočátku propojit s činnostmi, které se vám osobně osvědčily. DV může nakonec posunout nejen děti, ale i vás osobně.

Pár slov na závěr

O dramatické výchově se dá napsat ještě spousta důležitých věcí, na které bychom měli při využití metod a technik DV myslet. V této rubrice budu tedy postupně zveřejňovat nejen mnou vyzkoušené příběhy, ale také si podrobněji rozebereme principy, metody, techniky a postupy DV.


Reklama