Projektová metoda ve školní družině – projekt „Vltava“ 1. částSdílet na sociálních sítích

Základem projektové metody je soustředění činností kolem jednoho ústředního tématu. Tento námět se stává motivací k jednotlivým aktivitám z rozličných oborů, včetně tzv. jednooborové integrace. Náš příklad poukazuje na hudební aktivity (poslech, pohyb, hra na tělo, zpěv, improvizované nástroje) propojené s výtvarnou, rozumovou, ale i tělesnou výchovou. (Dle osobních preferencí lze zvolit i jiné činnosti). Naším společným jmenovatelem jsou aktivity uskutečňované v okolí řeky Vltavy. Tuto skutečnost však můžeme při troše fantazie obměnit a přizpůsobit místním podmínkám (např. v našem městě teče řeka Sázava, ale hlavním městem ČR protéká Vltava.)

Výhodou tematického bloku je možnost propojovat činnosti z různých oblastí. Z našeho příkladu „Vodní hudba nejen na Vltavě“ jasně vyplývá, že neustrneme pouze u hudebního poslechu „Vltava“ od B. Smetany, ale zkombinujeme jej s činnostmi, které jsou pro dnešní generaci atraktivnější.

Pokud se rozhodneme k vytvoření obdobného projektu, je zapotřebí předem stanovit námět a podmínky realizace tj. prostor, čas, pomůcky. Základem úspěchu je především dobrá příprava. Můžeme do ní zapojit i děti, což zvyšuje jejich přirozenou motivaci k aktivitám.

Úskalím projektové metody se může stát přemíra námětů a rozkošatění projektu, který pak ve stanoveném časovém úseku nelze naplnit.

Vodní hudba nejen na Vltavě

Výchozím bodem projektu „Vodní hudba nejen na Vltavě“ je dílo B. Smetany, konkrétně symfonická báseň Vltava. Prioritou jsou zejména hudební činnosti tematicky spjaté s řekou Vltavou a flórou žijící kolem ní. Součástí je i mezioborová integrace, pohybová a výtvarná výchova. V rámci psychohygieny nezůstanou stranou ani sportovní aktivity.

Stanovení priorit

Vzhledem k šíři celého tematického okruhu bude nutné stanovit priority. Náměty jednotlivých aktivit jsou viditelné v myšlenkové mapě.

Myšlenková mapa

Časová dispozice:

Vzhledem k časové náročnosti rozdělíme projekt do tří částí. Přípravu uskutečníme v prostorách ŠD, vlastní projekt v okolí řeky Vltavy – Louka v Lahovičkách. Závěr projektu, včetně např. opakování poznatků, ukončíme opět v prostorách školy. Výše uvedené časové rozdělení, event. eliminace některých činností, závisí na konkrétních podmínkách každé ŠD.

1. ČÁST –  v prostorách ŠD

Práce s poslechovou ukázkou

Děti v krátkosti seznámíme se základními informacemi o skladbě, jejím vzniku a autorovi.


Informace k poslechové skladbě:

VLTAVA – Bedřich Smetana (český hudební skladatel, 1824 – 1884)
Bedřich Smetana pracoval na kompozici díla pouhých 49 dní. Obdivuhodné je, že jej skládal v době, kdy již byl hluchý. Vltava je druhou skladbou z cyklu symfonických básní Má vlast.

Skladba je oslavou naší nejdelší řeky Vltavy (433km). Ukazuje její tok od prvních pramínků, šumavských potůčku – Teplé a Studené Vltavy, až do jejího ústí v řeku Labe.

Hudba vypráví o dění, které se odehrává na březích řeky. Zavede nás na loveckou slavnost, svatbu, dá nám nahlédnout do tajuplností nočního reje rusalek či pověstných Svatojánských proudů. S přítokem řeky do hlavního města Prahy uslyšíme hudební motiv první symfonické básně B. Smetany – Vyšehrad. Hudební vyprávění Vltavy končí při soutoku řeky s Labem u Mělníka.


Hudební ukázka

Aktivity k 1. části:

Proplétání pramínků:

Děti upozorníme na proplétání pramínků v souvislosti s hudebním motivem a střídání hry hudebních nástrojů.

Otázky k poslechu:

  1. Připomíná vám úvodní část skladby některou známou lidovou písničku? (Kočka leze dírou)
  2. V čem se melodie písničky a skladby liší? (Písnička je v durové tónině, hudební úryvek skladby v mollové tónině – smutná Kočka leze dírou.)

STOMP – hra na tělo:

Poslech hudební ukázky propojíme s hrou na tělo. Využijeme tleskání, pleskání na stehna, podupy a luskání.

Rytmizace skladby

Varianty:

Lehčí verze: hrajeme pouze v tu dobu, kdy se na obrázku ukáže např. tlesknutí – tj. zahrajeme pouze 1x

Těžší verze: využijeme hru rytmu např. celého taktu, tj. uvidíme-li na začátku taktu např. tlesknutí – vytleskáme rytmus celého taktu. Příklad: v prvním taktu vytleskáme rytmus tá ty tá ty (tá= čtvrťová nota, ty= osminová nota.)
Vzhledem k rychlosti střídání hry na tělo a tempu skladby je tato verze náročnější. Je proto zapotřebí vymyslet určitý systém, který nám hru zjednoduší. Sled hry na tělo nacvičíme samostatně, bez hudby. Nácvik začátku úryvku – rytmus tleskáme, poté ten samý rytmus vypleskáme o stehna, následuje lusknutí na 1. dobu, podup na 1. dobu a v tom samém taktu tlesknutí na 3. dobu. Tato nejsložitější část se v ukázce několikrát opakuje. Ostatní doprovod je již jednodušší.

Brainstorming:

Význam vody, živočichové ve vodních tocích a v okolí, ekologie.

Pokračování příště

PhDr. Mgr. Marie Lišková


Leave a Comment:

Napsat komentář

Reklama