Práce S dětmi S ADHD – část druhá

V minulém článku jsme si vysvětlili pojem ADHD a nastínili jsme si základní principy pro práci s dětmi s ADHD. V dnešním článku si rozšíříme další tipy pro efektivní práci s těmito dětmi. Akceptace Potřeba sounáležitosti, uznání a lásky je znázorněna již v Maslowově pyramidě potřeb (1943) a týká se samozřejmě i dětí s ADHD, možná právě kvůli vnímané odlišnosti o to více.Prvotně […]

... Více...

Práce S dětmi S ADHD – část první

Na úvod se dovoluji pozastavit u termínu „ADHD“. Jedná se o neurovývojové onemocnění, vrozenou poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Zkratka vznikla z anglického „attention deficit hyperactivity disorder“. K diagnostice jsou používány kritéria dle MKN-10. Mezi nejčastější projevy řadíme: nepozornost, nadměrnou aktivitu a impulzivnost.Chvíli ještě zůstanu u této terminologie. V nadpisu článku je záměrně zvýrazněna předložka „s“, a to proto, abychom […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Obtížný žák a co je vlastně (na) obtíž?

V praxi se setkáváme s mnoha různými typy dětí, a ne vždy je pro nás snadné s nimi vyjít, zvládnout jejich chování a dokázat je usměrnit. Na vině může být mnoho různých faktorů a není vždy snadné dohlédnout všechny proměnné, které chování dítěte ovlivňují. Každé dítě je jiné, má jinou povahu, pochází z jiného prostředí. […]

... Více...